Projecte docent

FINALITATS I CARACTERÍSTIQUES DEL BATXILLERAT

L’etapa de Batxillerat en la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) té dues finalitats:

 • El batxillerat és una etapa postobligatòria de l’educació secundària que té com a finalitat proporcionar-vos la formació, la maduresa intel·lectual i humana, així com els coneixements i habilitats que us permeta desenvolupar les funcions socials i incorporar-vos a la vida activa amb responsabilitat i competència.
 • Les ensenyances de batxillerat us han de capacitar per a accedir a l’educació superior, tant a l’ensenyament universitari com a la formació professional de grau superior, a les ensenyances artístiques, les ensenyances professionals d’arts plàstiques i disseny o ensenyances esportives de grau superior.

Les principals característiques d’aquesta etapa són:

 • És una etapa postobligatòria i, per tant, té un caràcter voluntari.
 • Comprén dos cursos acadèmics i es desenvolupa en modalitats diferents (arts, ciències socials i humanitats i ciències i tecnologia), organitzades de forma flexible i en diverses vies.
 • Amb caràcter general, l’alumnat té el dret a estar escolaritzat en aquesta etapa en règim ordinari fins a quatre cursos acadèmics, consecutius o no.
 • En aquesta etapa es prestarà atenció especial a l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat.
 • En acabar aquesta etapa s’obté el títol de Batxiller, que permet accedir a Cicles Formatius de Grau Superior, així com a estudis universitaris

CANVIS EN EL PAS DE L’ESO AL BATXILLERAT

  • Molts de vosaltres us trobeu en un centre nou, amb noves instal·lacions, nous professors, una nova manera de fer les coses. I, per a tots i totes, trobareu importants novetats tant en assignatures com en el professorat.
  • Respecte a les assignatures de l’ESO, cal tindre en compte que augmenten la quantitat i especificitat dels continguts i que, a més de tenir assignatures comunes, trobareu assignatures específiques de cada modalitat de batxillerat.

Pel que fa a la vostra organització i els procediments de treball en les diverses assignatures:

 • Cal reforçar les tècniques de síntesi, esquematització, comentaris…, en general i, treballar les específiques de cada disciplina concreta (el comentari de text, la resolució de problemes…).
 • Cal un treball més autònom per part vostra (prendre apunts, completar-los, preparar amb temps els controls, les lectures, preguntar dubtes a classe…) augmenta, per tant, el vostre nivell de responsabilitat.
 • En primer curs és molt important traure bons resultats en les assignatures perquè heu d’aconseguir tindre un bon expedient acadèmic, ja que això us facilitarà -en acabar el batxillerat- accedir als estudis universitaris o de cicles formatius que desitgeu en millors condicions.

ALGUNES ORIENTACIONS A TENIR EN COMPTE

 • Cal portar una organització sistematitzada del treball organitzant-se en un horari de treball diari i setmanal.
 • Cal treballar diàriament totes les assignatures, prestant especial atenció a aquelles en les quals es troben més dificultats. La nostra experiència ens indica que cal dedicar unes 3-4 hores diàries als estudis per a obtenir uns bons resultats.
 • És important tenir o consolidar un hàbit de treball adequat. Heu de preparar treballs i controls amb temps suficient. Cal fugir doncs de les sessions maratonianes d’última hora o presentar els treballs sense revisar.
 • És molt important consultar al professorat a les classes els dubtes que tingueu i acudir a les vesprades als horaris d’atenció de les assignatures.
 • És molt important treballar molt des del principi, ja que per obtenir una bona nota mitjana d’expedient, les notes de 1r curs també són importants. A més, cal treballar i entrenar-se per fer front a la revàlida que tindrà lloc en acabar 2n de Batxillerat.
 • Tant l’alumnat com les famílies teniu dret a ser informats sobre qüestions pròpies del centre, així com a fer ús dels horaris d’atenció del professorat i dels tutors/es. De la mateixa manera, compteu amb el dret de demanar la revisió de qualificacions juntament amb el professorat implicat i/o el/la tutor/a.